Algemene voorwaarden

1.    Algemene informatie

Advocatenkantoor Willems & Cassimon (“Willems & Cassimon”) is een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als hoofdactiviteit het beoefenen van het beroep van advocaat. De maatschappelijke zetel is gevestigd in België te 3500 Hasselt, in de Sasput-voogdijstraat 84. Advocatenkantoor Willems & Cassimon is ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0471.573.121 – BTW BE 0471.573.121 met RPR Hasselt 0471.573.121.- B.V ovv. B.V.B.A. Haar advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Limburg.

 

Bankrekening: IBAN BE49 6301 7005 1971 – BIC: BBRUBEBB

Derdenrekening: IBAN BE03 6301 7500 0284 – BIC: BBRUBEBB

 

2.    Toepassing

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie van Willems & Cassimon ten behoeve van een cliënt, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken tussen Willems & Cassimon en de desbetreffende cliënt. In zulk geval blijven de bepalingen waar niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken van toepassing. Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen Willems & Cassimon en de cliënt en worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien zij geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na ontvangst ervan. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden wordt onder meer afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door Willems & Cassimon alsook uitdrukkelijk afgeleid uit de betaling van de verschuldigde erelonen. Mocht één of meerdere van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn, zal dit de andere bepalingen van de algemene voorwaarden niet beïnvloeden.

 

3.    Aansprakelijkheid

 Willems & Cassimon is uitsluitend verantwoordelijk voor de prestaties geleverd aan haar cliënt. Het betreft een middelenverbintenis. De cliënt aanvaardt geen vordering in te stellen tegen één van Willems & Cassimon’s advocaten of werknemers. Willems & Cassimon heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven bij AMLIN EUROPE nv, Koning Albert II – laan 9, 1210 Brussel. De aansprakelijkheid van Willems & Cassimon ten aanzien van de cliënt zal in voorkomend geval beperkt zijn tot het bedrag dat wordt gedekt en betaald door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Willems & Cassimon.

Willems & Cassimon kan beroep doen op derden. In dat geval is Willems & Cassimon niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van zulke derden.

Opdrachten van cliënten dienen schriftelijk en tijdig plaats te vinden zoals een opdracht tot dagvaarding, hoger beroep of verzet. Ontijdige opdrachten kunnen niet gehonoreerd worden en hiervoor zal het kantoor geen enkele aansprakelijkheid opnemen.

 

4.    Confidentialiteit

 Willems & Cassimon houdt alle informatie strikt confidentieel in overeenstemming met de toepasselijke deontologische regelgeving. Anderzijds behoudt Willems & Cassimon het recht de naam van de cliënt aan te wenden in bepaalde contexten voor marketingdoeleinden.

Elk advies verleend door Willems & Cassimon is strikt verbonden aan de persoon van de cliënt en dient enkel en alleen voor zijn of haar gebruik  in het kader van zijn of haar zaak. Het advies is confidentieel en mag niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden gebruikt noch worden vermenigvuldigd voor of door derden. Indien de cliënt het advies wenst te delen met een derde is een schriftelijk akkoord van Willems & Cassimon verplicht.

Besluiten zijn strikt voorbehouden voor de opdrachtgever, de rechtbank en de raadsman van de tegenpartij(en).

 

5.    Erelonen

De ereloonnota houdt het volgende in:  

  • Administratiekosten van het dossier
  • De procedurekosten, indien zij zijn voorgeschoten door het kantoor
  • De erelonen, namelijk de verloning voor het werk verricht door de advocaat.

Elke kost en elk werk verricht in het dossier wordt gedetailleerd bijgehouden met als doel een transparante ereloonnota te kunnen mededelen.

Zowel tussentijds als na afloop van kortlopende dossiers kan de ereloonnota overgemaakt worden.

Bij de aanvang van het dossier worden duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd.

De erelonen zijn excl. BTW. Elke ereloonnota dient binnen de 30 dagen betaald te worden. Bij laattijdige betaling zal de cliënt, na ingebrekestelling door Willems & Cassimon, de interesten verschuldigd zijn conform de Wet betalingsachterstand, voor zover van toepassing. Elke betwisting door de cliënt van de ereloonnota dient binnen de 10 dagen volgend op de datum van ontvangst van de ereloonnota schriftelijk medegedeeld te worden. Indien de betwisting niet binnen deze termijn plaatsvindt, zal de ereloonnota als aanvaard beschouwd worden.

De advocaten zijn BTW-plichtig wat inhoudt dat BTW op kosten en erelonen wordt aangerekend aan het wettelijke tarief.

6. Privacy verklaring

Willems & Cassimon advocaten respecteert de privacy van haar cliënten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Willems & Cassimon advocaten, gevestigd te Sasput-voogdijstraat, 84, 3500 Hasselt, KBO nummer: BE.0471.573.121.

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt door Willems & Cassimon advocaten. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Wij verwerken de onder meer volgende categorieën persoonsgegevens van u indien deze relevant zijn voor de behandeling van uw dossier:

- naam 

- geslacht

- contactgegevens

- e-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)

- Geboortedatum/leeftijd

- geboorteplaats

- gegevens betreffende uw gezondheid (medisch dossier)

- gegevens betreffende uw gezinssituatie

- gegevens betreffende uw werk, zoals salaris, functie etc.

- opleiding

- gerechtelijke informatie (bv.strafdossier)

- bewijsstukken door u overgemaakt voor de stoffering van het dossier

Doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt zodat wij uw juridische belangen optimaal kunnen behartigen.

Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden centraal bewaard op de beveiligde servers van Willems & Cassimon advocatenkantoor. 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Eenieder heeft het recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via lwillems@willems-adv.be.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Het beroepsgeheim tussen advocaat en cliënt blijft evenwel bestaan, zodat dit beroepsgeheim ten alle tijden zal worden ingeroepen en verdedigd.

Slechts uitzonderlijke gevallen kunnen rechtvaardigen dat het beroepsgeheim wordt opgeheven. In deze situatie zal ook altijd de strafhouder worden geraadpleegd volgens de deontologische regels waaraan wij gebonden zijn.

Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

7.    Recht van toepassing

De algemene voorwaarden en privacy verplichtingen tussen Willems & Cassimon en haar cliënt wordt uitsluitend door het Belgische materiële recht beheerst. 

Alle eventuele geschillen in verband met de relatie tussen Willems & Cassimon en haar cliënt zullen uitsluitend worden behandeld voor de Rechtbanken van Limburg te Hasselt.

8. Contact

Voor verzoeken, vragen, of meer informatie, kunt u zich richten tot: Willems & Cassimon advocaten, lwillems@willems-adv.be, 011/27.09.30.