Privacyverklaring

Willems & Cassimon advocaten respecteert de privacy van haar cliënten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

1. Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Willems & Cassimon advocaten, gevestigd te Sasput-voogdijstraat, 84, 3500 Hasselt, KBO nummer: BE.0471.573.121.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt door Willems & Cassimon advocaten. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Wij verwerken de onder meer volgende categorieën persoonsgegevens van u indien deze relevant zijn voor de behandeling van uw dossier:

- naam

- geslacht

- contactgegevens

- e-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)

- Geboortedatum/leeftijd

- geboorteplaats

- gegevens betreffende uw gezondheid (medisch dossier)

- gegevens betreffende uw gezinssituatie

- gegevens betreffende uw werk, zoals salaris, functie etc.

- opleiding

- gerechtelijke informatie (bv.strafdossier)

- bewijsstukken door u overgemaakt voor de stoffering van het dossier

- verzekeringssituatie of toestand

3. Doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt zodat wij uw juridische belangen optimaal kunnen behartigen.

4. Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden centraal bewaard op de beveiligde servers van Willems & Cassimon advocatenkantoor.

5. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Eenieder heeft het recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via lwillems@willems-adv.be.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

6. Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Het beroepsgeheim tussen advocaat en cliënt blijft evenwel bestaan, zodat dit beroepsgeheim ten alle tijden zal worden ingeroepen en verdedigd.

Slechts uitzonderlijke gevallen kunnen rechtvaardigen dat het beroepsgeheim wordt opgeheven. In deze situatie zal ook altijd de strafhouder worden geraadpleegd volgens de deontologische regels waaraan wij gebonden zijn.

7. Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

8. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

9. Contact

Voor verzoeken, vragen, of meer informatie, kunt u zich richten tot: Willems & Cassimon advocaten, lwillems@willems-adv.be, 011/27.09.30.